Logotips d'organismes oficials

La Freixneda i Lledó tindran el suport de la DPT per a millorar el proveïment d’aigua

Entre els dos municipis el pressupost arribe als 40.000 €

Durant el confinament La Freixneda va tenir problemes en el suministre. | Foto: NDM

La Freixneda, Lledó, Lanzuela i Almohaja són els primers municipis a beneficiar-se del conveni marc amb el qual la Diputació de Terol busca millorar el suport que es presta als ajuntaments per a assegurar el subministrament dels proveïments públics d’aigua. Aquestes quatre localitats han estat seleccionades amb criteris tècnics, en ser les que presentaven majors problemes en el subministrament d’aigua.

Una vintena d’entitats locals s’han adherit al conveni marc que regula aquest servei, aprovat aquest estiu, “i sobre la base de criteris tècnics s’ha establert quines són les actuacions prioritàries, amb el que aquest servei que presta la institució provincial als ajuntaments es realitza d’una manera més ordenada i transparent” ha destacat el vicepresident i diputat delegat del Gabinet Geològic, Alberto Izquierdo.

Les actuacions s’executaran en el primer trimestre de 2021 i compten amb un pressupost total de 190.621,18 euros dels quals 112.963,36 els aporta la Diputació de Terol, que a més “s’encarrega de la contractació de les obres, de fer els estudis i preparar tota la documentació administrativa” d’aquests projectes, va explicar Izquierdo. “La Diputació finança en els municipis més petits fins al 90 per cent de l’actuació” ha recordat el diputat “amb un límit de 40.000 euros, i els municipis financen la resta”.

Les actuacions que la institució secunda són, d’una banda, els sondejos de recerca per a conèixer així el cabal i la qualitat de l’aigua per al consum humà i per un altre, realitzar la perforació de sondejos d’explotació, en aquells municipis on ja s’ha efectuat la fase de recerca amb resultat positiu.

En concret, a La Freixneda i Lledó s’actuarà en la fase de recerca hidrogeològica. Per municipis, a La Freixneda s’invertiran 20.727,87 euros i a Lledó 23.067,31 euros.

 

El conveni

El conveni va entrar en vigor després de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província el mes d’agost passat i a partir d’aquest moment, els municipis interessats han pogut adherir-se. Una vegada analitzades les peticions, i en funció de la disponibilitat pressupostària, el Servei de Geologia de la institució provincial ha establert l’ordre de prelació i actuació sobre la base de criteris tècnics.

En primer lloc es prioritza l’actuació en els municipis que posseeixen problemes de proveïment, bé per falta de recurs, ben a causa de la qualitat d’aquest. Després d’aquests, es valoren els proveïments destinats a altres finalitats, com poden ser ramaders, industrials o recreatius. I sobre la base d’aquests paràmetres s’estableixen vuit nivells de prioritat d’actuació.

Una vegada seleccionades les actuacions, ara la institució provincial s’encarregarà de la tramitació administrativa dels projectes d’obra i document de seguretat, així com el nomenament de Director d’Obra i de Director Facultatiu, per a poder sol·licitar la corresponent autorització de treball a la Secció de Mines del Govern d’Aragó, a més de l’autorització de perforació a l’autoritat de conca que correspongui.

Redactats els projectes o documents tècnics necessaris, s’elaboraran els corresponents plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars, es tramitarà el corresponent expedient de contractació, informarà els ajuntaments adherits de l’adjudicació i es procedirà al desenvolupament de les actuacions necessàries del conveni.

 

Finançament

Les aportacions econòmiques de les entitats locals adherides a aquest conveni s’estableixen per trams de població i per un tant per cent del cost de les actuacions certificades, sense que l’aportació màxima de la Diputació superi la quantitat de 40.000 euros.

L’aportació dels municipis és proporcional, de tal manera que com menys habitants tingui la localitat menys haurà d’aportar: des del 10 per cent de l’actuació per a municipis de menys de 100 habitants fins al 70% quan es tracti de municipis d’entre 3.001 i 10.000 habitants. Tot això supeditat a l’existència de crèdit per a aquest objectiu. El diputat delegat ja ha avançat que per a l’any vinent s’espera augmentar la partida de tal manera que es puguin respondre a les demandes presentades pels municipis.

128 actuacions

Des de l’any 1.984, la Diputació de Terol ha executat, projectat, dirigit o supervisat de l’ordre de 128 actuacions en municipis de la província de Terol, el 54% del total de municipis de la província. Les actuacions han consistit en la captació d’aigua subterrània, a través de sondejos mecànics verticals, amb la finalitat d’incrementar o millorar la qualitat dels subministraments d’aigua destinats als respectius proveïments públics.

REDACCIÓ
Mitjans