Logotips d'organismes oficials

Proves extraordinàries al juny, exàmens d’idiomes a setembre i titulació sense límit de matèries suspeses són les noves mesures d’Educació

Educació publica les directrius d'actuació per a la fi d'aquest curs que expliquen i aclareixen l'avaluació, la promoció i la titulació en els diferents ensenyaments reglats i a tots els nivells

El conseller d'Educació, Cultura i Esport, Felipe Faci, acompanyat de la SGT del seu Departament, Estela Ferrer. / Foto: NDM

El Departament d’Educació, Cultura i Esport ha notificat als centres educatius i ha publicat en el BOA una ordre que recull unes completes directrius d’actuació per a la fi d’aquest curs que expliquen i aclareixen l’avaluació, la promoció i la titulació en els diferents ensenyaments reglats i a tots els nivells. Entre moltes altres mesures, l’ordre estableix que es pugui promocionar sense un límit de matèries suspeses (encara que aquestes hauran de recuperar-se el següent curs), que l’avaluació final es basi en els dos primers trimestres -amb una possible revisió a l’alça pel treball desenvolupat durant aquest període excepcional- o la realització d’un informe individual valoratiu del treball realitzat per cada alumne en el curs que serveixi de base per al pla de reforç per a l’any que ve.

Les principals novetats que inclou aquesta ordre, llançada amb caràcter excepcional per a aquest curs després del tancament de l’activitat lectiva presencial en els centres, contemplen la supressió (excepte en 2n de Batxillerat) de la prova extraordinària de setembre, que es durà a terme a la fi de juny i podrà realitzar-se a través de projectes, tasques o treballs. A més, els alumnes de 4t de l’ESO podran aconseguir la titulació amb tres matèries no superades, independentment de les que siguin. Els de 2n de Batxillerat també obtindran el títol, de manera extraordinària, amb dues assignatures suspeses, si només una d’elles és troncal. En tots dos casos, la superació de les matèries en aquest curs suposarà la recuperació de les mateixes de cursos anteriors. Així mateix, per a totes les etapes educatives entre Infantil i Batxillerat, una avaluació positiva de l’àrea en la tercera avaluació suposarà la recuperació de les avaluacions pendents anteriors.

Les instruccions estableixen canvis per al pròxim curs a fi d’afavorir el desenvolupament dels aprenentatges de l’alumnat i l’adquisició de les competències clau. En aquest sentit, el conseller Felipe Faci ha avançat que el currículum de 1r d’ESO s’organitzarà per grans àrees d’aprenentatge, no per assignatures, mentre el de Primària es durà a terme amb caràcter general per cicles.

Les noves mesures inclouen també als alumnes de Formació Professional, d’Escoles d’Idiomes i Adults, i d’Ensenyaments Artístics i Esportius. Els estudiants d’FP també basaran la seva nota en les obtingudes els dos primers trimestres de curs, amb la possibilitat de la seva revisió a l’alça pel seu esforç en les activitats a distància. El mòdul de projecte podrà realitzar-se per mitjans telemàtics.

En el cas dels estudiants d’Idiomes, aprovaran curs de manera general basant-se en l’examen de febrer i el seguiment de les tasques que s’han proposat a distància, excepte per a aquells que es trobin en un nivell de certificació, que hauran de sotmetre’s a una prova presencial el mes de setembre. Això no significa que perdin una convocatòria ja que, de no superar-la, podran repetir el curs encara que haguessin arribat al màxim concedit per a cada etapa.

El conseller d’Educació, Cultura i Esport, que ha estat acompanyat de la SGT del seu Departament, Estela Ferrer, ha donat a conèixer avui aquestes novetats, i ha declarat que el curs 20-21 serà “una continuïtat del present”. També ha explicat que el procés d’escolarització, que va haver de suspendre’s a meitat pel tancament de l’activitat lectiva presencial en els centres, es reprendrà el pròxim 11 de maig. Els detalls seran presentats pròximament, ja que s’habilitaran més dies (un total de cinc) i més mitjans per a facilitar els tràmits a totes les famílies que no haguessin pogut demanar plaça fins ara.

 

Infantil, Primària, ESO i Batxillerat

El curs acabarà el 19 de juny en Infantil i Primària i el dia 23 en l’ESO, encara que l’activitat docent continuarà en tots dos casos fins al dia 30. En el cas de 2n de Batxillerat, el curs també finalitzarà el 23, però les sessions d’avaluació final se celebraran amb l’antelació suficient per a poder enviar les qualificacions abans del 4 de juny a la Secció d’Accés de la Universitat de Saragossa. Entre el 23 de juny i l’inici de la EVAU, que a Aragó donarà principi el dia 7 de juliol, l’activitat docent ha d’anar dirigida a la preparació de la prova.

El treball en la tercera avaluació ha de servir per a reforçar o recuperar els continguts de la primera i de la segona que es considerin bàsics en cada àrea, de manera que els que no aconseguissin les competències clau el puguin fer ara i serveixi de consolidació per a la resta. De manera excepcional, es podran impartir continguts nous, que només seran tinguts en compte per a la millora de l’avaluació, ja que es consideraran continguts del pròxim curs. En el cas de 2n de Batxillerat, es podran incorporar nous continguts sol si es consideren imprescindibles per a la EVAU.

Durant el que resta del curs, els tutors de cada grup continuaran coordinant a la resta de l’equip docent amb la finalitat que la programació sigui equilibrada entre les diferents àrees i assequible per a la seva realització en les condicions actuals.

Respecte a l’avaluació, i perquè cap alumne o alumna es vegi perjudicat per les actuals circumstàncies, es basarà en les avaluacions realitzades fins a la interrupció de les activitats presencials i es tindrà en compte el treball durant aquest període, especialment l’actitud i esforç demostrats, per a poder revisar-se a l’alça, mai amb caràcter negatiu. Una avaluació positiva de l’àrea en la tercera avaluació suposarà la recuperació de les avaluacions pendents anteriors. A més, es proposa la realització d’un informe individual valoratiu del treball de cada alumne, segons l’acord aconseguit en l’última sectorial, que servirà de base per al disseny del pla de reforç o la reorientació de les programacions didàctiques per al curs que ve.

En el cas de l’ESO i 1r de Batxillerat, l’alumnat amb matèries pendents té dret a realitzar una prova extraordinària per a superar-les. Aquestes avaluacions no es realitzaran al setembre i podran concretar-se en projectes, treballs i tasques. Per a 2n de Batxillerat, l’avaluació extraordinària sí que es durà a terme al setembre i podran concretar-se a través de proves presencials, però també de projectes o treballs.

La promoció serà la norma general en tots els cursos, sense tenir en compte limitacions per nombre d’àrees amb qualificació negativa. La repetició sol es considerarà per part d’un centre per a ajudar l’alumne o alumna a afavorir la seva competència personal i social, així com la seva posterior promoció acadèmica. Els qui promocionin sense haver superat totes les matèries seguiran els plans de reforç que estableixin els Departaments didàctics en el curs 2020/2021. En Batxillerat, el criteri de promoció no serà diferenciat per matèries sinó integrat, prenent com a referència el progrés de l’alumne i l’adquisició de les competències clau.

La titulació en l’ESO s’obtindrà de manera automàtica quan l’alumne o alumna no tingui més de tres matèries de quart curs no superades, independentment de quins siguin aquestes. A l’efecte del còmput del nombre de matèries, no es consideraran els pendents de cursos anteriors. La superació de les matèries de 4t curs suposa la superació de les matèries de cursos anteriors que tinguin la mateixa denominació.

La titulació de Batxillerat podrà aconseguir-se de manera excepcional quan l’alumnat tingui dues matèries no superades, sempre que només una d’elles sigui troncal, i que es consideri que ha aconseguit el deixo anar de l’etapa les competències clau. Aquells que tinguin matèries suspeses en 2n de Batxillerat podran matricular-se el següent curs sol d’elles, sense necessitat de repetir el curs sencer.

 

Formació Professional i FP dual

Pel que respecta a la Formació Professional, les activitats lectives finalitzaran el dia 23 de juny. Es fixa el 10 de juny com a últim dia per a realitzar les avaluacions finals mentre que el 22 serà la data final per a la segona convocatòria. Així mateix, la segona convocatòria d’avaluació final d’aquest curs 2019/2020 no computarà en el nombre màxim de convocatòries legalment establert.

També a la FP el tercer trimestre ha de servir per a reforçar els continguts impartits fins al cessament de les activitats lectives, a més d’aplicar mesures excepcionals per a la realització dels mòduls de FCT (Formació en Centres de Treball) i Projecte. Es planteja així mateix com en el cas entre Infantil i Batxillerat un pla de reforç de cara al curs que ve i un informe individual de cada alumne.

El Departament establirà, així mateix, un nou calendari per a les proves d’accés i admissió als ensenyaments de Formació Professional, que es realitzaran de manera presencial durant l’última setmana del mes de juny.

L’avaluació es realitzarà a partir de les evidències obtingudes en la 1a i 2a avaluació i les activitats desenvolupades en el tercer trimestre, sempre que això afavoreixi a l’alumnat. Per a aquells alumnes que no poguessin realitzar el mòdul de FCT es proposarà un pla de recuperació individualitzat. L’equip docent podrà acordar, de manera excepcional, l’accés al mòdul de FCT, amb mòduls pendents de 1r o 2n però la qualificació estarà condicionada a la superació d’aquests mòduls. Pel que fa al mòdul de Projecte, es podrà presentar i defensar per mitjans telemàtics. En el cas de la modalitat a distància, la prova final presencial serà substituïda per una prova realitzada a través de la plataforma d’FP a distància.

Els criteris de titulació no experimenten cap modificació.

Els estudiants que cursen un cicle formatiu en modalitat dual i aquesta s’hagi vist interrompuda per les circumstàncies derivades de la crisi sanitària, podran entendre extingit el conveni amb l’empresa col·laboradora i procedir, si calgués, a realitzar els canvis oportuns en les seves matrícules i documents d’avaluació prevists per a aquesta mena d’ensenyament.

 

Ensenyament d’Idiomes

En el cas dels ensenyaments d’idiomes de règim especial, el Departament d’Educació, Cultura i Esport ha establert que en el cas dels cursos no conduents a certificació (A1, B1.1, B2.1 I C1.1.) la convocatòria prevista per al mes de maig es realitzi de manera no presencial. Així les coses, l’avaluació per a la promoció del curs 2019-2020 constarà de proves no presencials i es durà a terme tenint en compte especialment el resultat de les proves realitzades a meitat de curs, així com les qualificacions dels treballs desenvolupats per l’alumnat, tant dins com de fora de classe, recollits des del començament del curs escolar 2019-2020. Aquesta qualificació anirà expressada en termes d’Apte/No Apte/No presentat. L’alumnat que no obtingui una avaluació positiva podrà disposar de la convocatòria presencial única prevista per al mes de setembre, sempre que la situació ho permeti. La certificació del nivell A2 es durà a terme de la mateixa manera, encara que l’avaluació final per a la certificació podrà complementar-se amb altres proves, tasques o produccions, si es considera necessari, a través de mitjans exclusivament telemàtics.

En el cas dels cursos de certificació de nivells Intermedi i Avançat, el Departament d’Educació contempla una convocatòria única per a obtenir la certificació de cadascun dels nivells, que es desenvoluparà al setembre, sempre que les autoritats sanitàries ho permetin. En qualsevol cas, l’alumnat no perdrà una convocatòria, ja que el present curs no computarà i podrà repetir el pròxim encara que hagués arribat ja al topall establert per a cada nivell. Així mateix, s’estableix que no es computin les faltes d’assistència de l’alumnat oficial a les classes presencials, per la qual cosa no es perdrà el dret de plaça per al curs següent per aquest motiu.

Pel que respecta a l’avaluació dels cursos conduents a certificació de l’alumnat lliure dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2 per a alumnat en règim lliure, queda establerta una única convocatòria al setembre si les condicions sanitàries ho permeten. De no ser així, es realitzaria en el primer trimestre de 2021.

 

Ensenyaments Artístics i Esportius

Igual que en la resta, en l’ensenyaments esportius elementals i professionals de música i d’arts plàstiques i de disseny es manté la data prevista per a la finalització de les activitats lectives. Així mateix, la convocatòria extraordinària de setembre es passa a juny. També en aquest cas, durant el tercer trimestre el professorat haurà de reforçar els continguts impartits fins al cessament de l’activitat lectiva presencial, reforçar l’orientació i seguiment d’alumnat, així com elaborar un informe individual de cada estudiant. Els criteris d’avaluació i promoció seran similars als aplicats en la resta d’ensenyaments.

En un altre ordre de coses, les proves generals d’accés als ensenyaments esportius es realitzaran en l’última setmana del mes de juny, d’acord amb un nou calendari. Així mateix, en el cas dels cicles formatius de Grau Mitjà i Superior d’Arts Plàstiques i Disseny i en els Ensenyaments Superiors de Disseny, Conservació i Restauració de Béns Culturals, el procés d’inscripció en les proves d’accés (prova general, específica i de maduresa) i la seva realització tindrà lloc en la segona quinzena del mes de juny. Per tant, es permetrà, de manera condicionada, la participació en el procés d’admissió a aquests ensenyaments de l’alumnat que triï aquesta via d’accés. Es procedirà d’igual forma amb l’Ensenyaments de Música i Dansa (Ensenyaments Elementals i Professionals) i Ensenyaments Superiors de Música.

Pel que respecta als criteris per a aconseguir la titulació en els diferents ensenyaments, en el cas de les esportives, l’alumnat ha de superar el mòdul de formació pràctica amb les modificacions previstes, substitució per unes activitats relacionades amb l’entorn laboral, i, en el seu cas, el mòdul professional de projecte final que ja es desenvolupava sense activitat presencial.

En els ensenyaments elementals de Música i Dansa es requereix l’obtenció de qualificació positiva en la totalitat d’assignatures que integren el currículum. No obstant això, es flexibilitzaran els objectius, continguts i criteris d’avaluació, afavorint el seu assoliment i, en conseqüència, la titulació.

En el cas d’ensenyaments professionals de Música i Dansa, els alumnes aconseguiran el títol professional si superen els ensenyaments professionals de l’especialitat corresponent. Es tindrà especial deferència amb els alumnes de 6è curs amb qualificació negativa en fins a dues assignatures en l’avaluació final de juny. Així mateix, l’alumnat que finalitzi els ensenyaments professionals de Música o Dansa i hagin obtingut el títol de Tècnic dels Ensenyaments Professionals de Música o de Dansa, podrà obtenir el títol de Batxiller si ha cursat i superat les matèries generals del bloc d’assignatures troncals de la modalitat de Batxillerat que l’alumne triï. Es tindran en compte criteris de flexibilització similars als aplicats en 2n de Batxillerat per a titular.

En els Ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny no es modifiquen els criteris de titulació, però s’hauran de flexibilitzar els objectius generals, les competències professionals pròpies del cicle, i criteris d’avaluació fixats per a aconseguir la titulació.

 

Educació de persones adultes

Tal com s’ha previst en el conjunt d’ensenyaments en la Comunitat Autònoma, l’educació de persones adultes en el tercer trimestre centrarà els seus esforços a detectar necessitats, mantenir vincles, oferir recursos, suport i acompanyament, alguna cosa que servirà als centres per a valorar fortaleses i febleses de cara a planificar l’oferta formativa i l’inici de l’activitat docent del pròxim curs escolar. Aquest tipus d’ensenyaments flexibilitzaran el currículum tant d’aquest curs com del pròxim perquè, al setembre, es puguin dedicar amb l’alumnat unes sessions tendents a aclarir conceptes fonamentals que els capacitin per a seguir els seus aprenentatges de manera idònia.

Els centres i el seu professorat podran realitzar activitats d’avaluació del tercer trimestre en el cas dels cursos tendents a certificació oficial o titulació, amb especial atenció, d’altra banda, a aquelles persones més vulnerables. En qualsevol cas, l’avaluació serà formativa i valorarà el grau de desenvolupament dels aprenentatges.

REDACCIÓ
Mitjans