Logotips d'organismes oficials

Els ajuntaments ja poden sol·licitar el Pla complementari d’Ocupació 2020 de la Diputació

El beneficiari està obligat a aplicar la col·laboració econòmica en la contractació de treballadors desocupats

El president de la DPT, Manuel Rando, en una visita a zones rurals. / Foto: NDM

Els ajuntaments poden sol·licitar des d’este 14 de juliol i durant els pròxims 20 dies hàbils el Pla complementari d’Ocupació 2020 que va aprovar la Diputació de Terol en les modificacions pressupostàries enfront de les conseqüències de la pandèmia de la Covid-19, en el ple del passat mes de maig. Són 400.000 euros més per a generar ocupació en l’execució d’obres i serveis de competència municipal que seran repartits segons la població, en una forqueta des dels 824,74 euros que reben els municipis amb menor població fins als 12.783,5 euros que rep la capital de la província.

El president de la Diputació de Terol, Manuel Rando, va assenyalar que este pla complementari suposa un “23% més del milió set-cents mil euros que havíem pressupostat d’inici en el 2020, per la qual cosa els alcaldes podran prorrogar els contractes que ja tenen o agafar a altres treballadors”.

Poden acollir-se a estes subvencions tots els municipis i entitats locals menors de la província de Terol que complisquen els requisits establits en l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Terol. El beneficiari està obligat a aplicar la col·laboració econòmica en la contractació de treballadors desocupats, per a l’execució d’obres o serveis de competència municipal. Entre estes contractacions es podran entendre incloses les pròrrogues dels contractes temporals celebrats amb càrrec a la Convocatòria del Pla d’Ocupació 2020.

La col·laboració econòmica concedida per la Diputació Provincial de Terol es destinarà exclusivament al finançament dels costos salarials bruts, inclosa la seguretat social del treballador i la que ha de suportar l’ocupador, així com la indemnització legalment establida per finalització del contracte.

Les contractacions laborals que seran objecte de subvenció podran realitzar-se a jornada parcial o completa, de duració determinada, contractant un o més treballadors amb la mateixa subvenció, sent l’entitat beneficiària la que aplicarà i valorarà els criteris de selecció dels treballadors en funció de la problemàtica de desocupació existent en el seu àmbit d’actuació aplicant, sempre, criteris objectius de selecció. En qualsevol cas, s’haurà de realitzar la contractació de treballadors que figuren com a demandants d’ocupació en qualsevol dels municipis de la província de Terol.

Les despeses subvencionables seran l’import de les nòmines, incloent les retencions de l’IRPF i els costos de la seguretat social del treballador i la que ha de suportar l’ocupador, així com la indemnització legalment establida per finalització del contracte, de les persones treballadores que els ajuntaments contracten durant el període comprés entre l’1 de gener de 2020 i el 30 de novembre de 2020, amb independència de la duració del contracte pactada amb les persones contractades.

Estes subvencions són compatibles amb altres ajudes per a la mateixa finalitat procedents de qualssevol Administració o ens públics nacionals o europeus, però en cap cas l’import a abonar per la Diputació Provincial podrà ser de tal quantia que aïllada o en concurrència amb altres ajudes supere el cost de l’actuació a subvencionar.

REDACCIÓ
Mitjans