Logotips d'organismes oficials

El foc de Vall-de-roures s’inclou dins les ajudes estatals per incendis

El Govern aprova ajudes per a les zones declarades com a afectades greument per emergències de protecció civil

L'incendi de Vall-de-roures va cremar 25 hectàrees. | Foto: RL

El Consell de Ministres ha acordat este dimarts declarar zones afectades greument per emergències de protecció civil (ZAEPC) les comunitats autònomes d’Andalusia, Aragó, Illes Balears, Canàries, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Catalunya, València, Extremadura, Galícia, Madrid, Regió de Múrcia, Comunitat Foral de Navarra, País Basc i La Rioja, que des del passat 12 de juny han patit en total 119 incendis forestals.

El foc declarat al terme municipal de Vall-de-roures, concretament a la Punta de la Foia, s’inclou dins el llistat d’incendis per a estes ajudes. En total, l’incendi del passat 15 de juny va cremar unes 25 hectàrees de pinar i va obligar a evacuar el càmping El Roble i el Matadero Comarcal per la proximitat del foc.

Malgrat no existir encara un balanç detallat dels danys provocats per estos sinistres i la seua quantia, la magnitud dels seus efectes i de les mesures necessàries per a superar la greu pertorbació de les condicions de vida de la població provocada, per a aconseguir el ple restabliment dels serveis públics essencials i per a recuperar la normalitat en les zones afectades justifiquen la intervenció en este moment de l’Administració General de l’Estat.

En tot cas, esta actuació estatal respecta el principi de solidaritat interterritorial i es produeix amb caràcter subsidiari, com a complement a les iniciatives que, en exercici de les seues competències, correspon a les administracions públiques territorials, tant autonòmiques com municipals.

Ajudes directes

Les mesures de recuperació previstes en aquest acord, i l’execució del qual correspon al Ministeri de l’Interior, són les següents:
– Ajudes per defunció o per incapacitat absoluta i permanent, per valor de 18.000 euros.
– Ajudes per destrucció total de l’habitatge habitual fins a una quantia màxima de 15.120 euros.
– Ajudes per danys que afecten l’estructura de l’habitatge habitual, fins al 50 per cent de la seua valoració tècnica i amb un límit de 10.320 euros.
– Ajudes per danys que no afecten l’estructura de l’habitatge habitual, fins al 50 per cent de la seua valoració tècnica i amb un límit de 5.160 euros.
– Ajudes per destrucció o danys en els estris domèstics de primera necessitat de l’habitatge habitual, per a la seua reposició o reparació, amb un límit de 2.580 euros.
– Ajudes per danys en elements comuns d’ús general d’una comunitat de propietaris en règim de propietat horitzontal, fins al 50 per cent de la valoració tècnica efectuada pel Consorci de Compensació d’Assegurances i amb un límit de 9.224 euros.
– Ajudes a persones físiques o jurídiques que hagen realitzat prestacions personals i de béns: l’import total de les despeses.
– Ajudes als titulars d’establiments industrials, mercantils i de serveis, inclosos els agraris, marítim-pesquers i turístics: fins a 9.224 euros.
L’acord també preveu la possibilitat que s’aprove una exempció de les taxes de l’Organisme Autònom Prefectura Central de Trànsit per a duplicats de permisos de circulació o conducció, així com baixes de vehicles sinistrats.

Altres mesures

L’acord aprovat pel Consell de Ministres preveu l’adopció d’altres mesures d’ajuda, condicionades al que establisquen les ordres ministerials dictades per cadascun dels diferents departaments competents per a desenvolupar-les:
– Els diferents departaments ministerials podran declarar determinades zones d’actuació especial, així com l’emergència de les obres necessàries per a reparar els danys causats per qualsevol d’aquests sinistres en infraestructures de titularitat estatal compreses en el seu àmbit de competències.
– El reial decret preveu la concessió d’ajudes per danys en produccions agrícoles, ramaderes, forestals i d’aqüicultura marina.
– Beneficis fiscals: el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública concretarà l’exempció en la quota de l’Impost sobre Béns immobles i la reducció en la quota de l’Impost sobre Activitats Econòmiques que corresponen als receptors d’aquestes ajudes, que com és habitual estaran exemptes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques les ajudes per danys personals.
– Mesures laborals i de Seguretat Social: els ministeris de Treball i Economia Social i d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions podran desenvolupar mesures laborals i de Seguretat Social com a bonificacions i exempcions de quotes de Seguretat Social.
– Ajudes a les corporacions locals: les entitats locals rebran ajudes, per un import de fins al 50 per cent, als projectes que executen les entitats locals per a reparar infraestructures, instal·lacions i equipaments municipals.

REDACCIÓ
Mitjans