Logotips d'organismes oficials

Els ajuntaments rebran 3,3 milions del Pla de Concertació de la Diputació Provincial

Podran utilitzar aquests diners en les necessitats que ells considerin i la manera de justificar-los ha estat simplificada

Per primera vegada en la història el ple ordinari s'ha celebrat de manera telemàtica. / Foto: NDM

La Diputació de Terol ha aprovat en el ple ordinari d’abril, que per primera vegada en la història s’ha celebrat de manera telemàtica, destinar 3,3 milions d’euros al Pla de Concertació Econòmica Municipal, un dels plans més importants amb els quals compta la institució provincial per a ajudar als ajuntaments. Aquest pla se suma a la convocatòria, aquesta mateixa setmana, del Pla d’Ocupació 2020, amb una dotació de 1,7 milions d’euros per a contractar treballadors desocupats en l’execució d’obres i serveis de competència municipal.

El president de la Diputació, Manuel Rando, i el vicepresident, Alberto Izquierdo, han destacat en la roda de premsa telemàtica prèvia al ple la importància d’aprovar aquests plans per a assegurar el finançament dels ajuntaments, tenint en compte l’especial situació que viu el país per la crisi del coronavirus i les seves conseqüències econòmiques. “Els ajuntaments rebran uns diners que podran utilitzar en les necessitats que ells considerin i la manera de justificar-los és molt senzilla, per nombre d’habitants, amb uns mínims… Criteris amb els quals es veuen molt beneficiats els pobles més petits”, ha dit Rando.

El vicepresident Alberto Izquierdo ha assegurat que “és la línia de treball que ha de seguir aquesta institució: ajudar als ajuntaments perquè els ajuntaments ajudin a la gent, que és l’administració més pròxima”. Izquiero ha dit també que “les administracions no ens hem de confondre i no hem d’intentar tots fer de tot. L’obligació i la veritable labor de la Diputació és ser el paraigues dels ajuntaments”.

El president de la Diputació de Terol, Manuel Rando, ha assegurat que els fons del Pla de Concertació, el d’Ocupació o, i l’avançament de gairebé 25 milions d’euros corresponents a la recaptació de tributs de tres trimestres, es completaran amb una pròxima modificació pressupostària, que s’aprovaria en un ple extraordinari i pretén posar d’acord a tots els grups polítics. “Quan sapiguem la quantitat que podem gastar, convocarem a tots els partits polítics i analitzarem quines són les orientacions o prioritats d’aquestes modificacions”, ha dit el president. Rando ha apuntat també que “volem crear economia circular, que els diners creï activitat econòmica i impacti en cada territori, a cada municipi. I després també volem ajudar als que més ho necessitin. A les famílies, als aturats, als autònoms o comerços que estan tancats…”.

 

Distribució del Pla de Concertació

El Pla de Concertació Econòmica Municipal té caràcter incondicionat pel que els ajuntaments poden destinar els diners a finançar qualsevol de les activitats que desenvolupen. L’assignació de percentatges atén la diversitat demogràfica de la província de Terol, sense que la diferència de població entre els municipis més poblats i els menys poblats distorsioni un repartiment equitatiu. Una vegada aprovat el pla es transferirà de manera immediata a cadascun dels municipis beneficiaris.

Així, l’ajuda de l’1% que rep Teruel i els seus barris rurals, 33.000 euros, no es correspon amb la població total atès que únicament s’han d’atendre les inversions en els nuclis rurals de la ciutat. En els casos d’Andorra i Alcanyís, s’atorga un percentatge fix en atenció a la proporció respecte a la resta de municipis de la província; 72.600 euros per a Alcanyís i 49.500 per a Andorra. Deduïdes les quantitats a aquests municipis més grans es reparteixen els 3.144.900 euros. En primer lloc, destinant el 35% a distribuir una quantitat fixa per a cadascuna de les entitats, que ajustada seria de 4.699,97 euros.

El pla contempla també designar una quantitat fixa atès el nombre de nuclis de població habitats de cada municipi, assignant-los una quantitat: 1 entitat, 1.155 euros; entre 2 i 3 entitats, 2.310 euros; entre 4 i 6 entitats, 3.465 euros; i més de 6 entitats, 4.620 euros. Per a aplicar aquest criteri s’atendrà les xifres oficials  de gener de 2019. També s’estableix una quantitat fixa per habitant, que serà de 3,96 euros, exclosos els tres grans municipis que ja tenen una assignació.

La resta dels diners es distribuirà per trams de població, atès el nombre d’habitants de cada municipi; dels 1.271,18 euros per als municipis de fins a 25 habitants fins als 27.774,36 per als quals tenen més de 4.000 habitants.

 

Ordenança de subvencions

Després de l’aprovació, en el ple del passat mes de gener, del Pla Estratègic de Subvencions fins a 2023, aquest ple ordinari ha aprovat l’Ordenança General de Subvencions, que modifica les bases reguladores en vigor des del 2017 amb l’objectiu que les tramitacions siguin més àgils i simples per a les entitats locals.

El Pla Estratègic no crea obligacions o drets, és un instrument de planificació programàtic a llarg termini i relaciona les 85 línies generals de subvenció que contempla el pressupost 2020 de la institució provincial i de l’Institut d’Estudis Turolenses. L’ordenança, en canvi, és de naturalesa normativa i fixa els criteris en la concessió, gestió, justificació, en el seu cas reintegrament, control financer i infraccions administratives del conjunt de subvencions que atorga la Diputació.

D’aquesta manera, la institució provincial compleix amb la disposició transitòria primera de la Llei de Subvencions, on es recull que en el termini d’un any de l’entrada en vigor del Pla Estratègic de Subvencions s’ha d’adequar la normativa reguladora de subvencions en el marc de les bases d’execució del pressupost.

 

FITE per a carreteres

En el ple també s’han aprovat actuacions en matèria de carreteres amb càrrec al Fons d’Inversions de Terol de 2019. Es tracta de la millora de set carreteres per un import total d’1.800.000 euros i amb aquesta aprovació es pretén agilitar la tramitació d’aquests expedients per a agilitar el desenvolupament d’aquestes obres.

El vicepresident i diputat delegat de carreteres, Alberto Izquierdo, ha assenyalat que “no hi ha cap discussió sobre aquestes obres. L’equip de govern està demostrant una total objectivitat en el treball que fem. Ho vam demostrar en els camins rurals, en les obres d’emergències i ho tornem a demostrar en aquestes obres de carreteres, que no es fixen en colors polítics sinó en els projectes que estaven començats per a ser acabats, carreteres que porten fases interminables… L’objectiu és agilitar els treballs i quan se’ns permeti licitarem moltes obres públiques, perquè les empreses de la nostra província treballin”.

Les actuacions aprovades són la millora de la ET-V-8021 de Cabra de Mora al Castellar, una segona fase per un import de 250.000 euros; la segona fase millora de la ET-V-3341 a Arens de Lledó per 360.000 euros; la millora de la ET-V-003 de Villar del Cobo a Tramacastilla per 210.000 euros; segona fase de millora de la ET-V-9026 de Santa Eulalia a Alba per 170.000 euro; sisena fase de la ET-V-1703 a Vinaceite, per 426.000 euros; millora de la ET-V-3004 a la Portellada, per 270.000 euros; i millora de la ET-V-1521 de l’encreuament amb ET-V-1521 a Santa Cruz de Nogueras, per 114.000 euros.

 

Liquidació del pressupost

En el ple del mes d’abril també s’ha adonat de la liquidació del Pressupost General de 2019 de la Diputació de Terol, que ha complert amb els principis fonamentals d’actuació de les Administracions Públiques quant a l’estabilitat pressupostària, la sostenibilitat de la despesa i la sostenibilitat financera que marca la Llei orgànica 2/2012.

Quant a l’estabilitat pressupostària, la liquidació de l’exercici 2019 deixa un superàvit de 10.578.802,84 euros. Aquests diners es pretén utilitzar per a actuacions municipals financerament sostenibles, fonamentalment a través dels ajuntaments i baix criteris exclusivament objectius.

En el capítol de sostenibilitat financera, la institució situa la seva ràtio de deute viu en un 36,21%, uns 22 milions d’euros, i una mitjana de període de pagament a proveïdors de 9,43 dies, molt per sota dels 30 dies a què estan obligades a pagar les Administracions Públiques per la Llei orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

 

Utilitzar el superàvit

El Ple de la Diputació de Terol ha aprovat també una declaració institucional en la qual institució sol·licita al Govern d’Espanya “poder utilitzar el superàvit 2019 i anys anteriors d’Ajuntaments, Comarques i Diputacions Provincials, destinant aquests romanents al suport de l’ocupació, la reconstrucció econòmica i la reconstrucció social”.

La ultima vegada que es va debatre sobre aquesta qüestió va ser recentment en un Ple d’aquesta Diputació al gener d’aquest any 2020, just abans d’iniciar-se aquesta pandèmia i de la qual es va extreure una declaració institucional que instava al Govern d’Espanya que permetés a les entitats locals fer ús dels seus romanents com a manera de combatre la despoblació i donar liquiditat econòmica als seus municipis. La signatura conjunta d’aquesta declaració institucional ha motivat la retirada de les proposta que sobre aquest mateix tema havien presentat els grups provincials de Partit Popular i Ciutadans.

A més, el Partit Popular ha retirat també la proposta en la qual reclamava reestructurar el pressupost de la Diputació de Terol i proposava destinar més quantia al plans provincials d’ocupació i concertació, residències o entitats socials com Càritas. El portaveu popular, Carlos Redón, ha anunciat aquesta retirada després de rebre el compromís del president Rando de convocar pròximament una junta de portaveus dels grups polítics per a consensuar les modificacions en el pressupost, que serien aprovades pròximament en un ple extraordinari.

REDACCIÓ
Mitjans